FaČr - Řády a dokumenty

 

 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FAČR

 

                        ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

 

Článek 1

Působnost

 

1)      Tento Disciplinární řád Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ“) se vztahuje na disciplinární provinění členů Fotbalové asociace České republiky (dále jen ,,FAČR´´),  fyzických i právnických osob, kterých se dopustí v soutěžích organizovaných kteroukoliv složkou FAČR nebo v souvislosti s těmito soutěžemi. Pro posouzení členství ve FAČR z hlediska §5 zák. č. 83/1990 Sb. je rozhodná doba či období, kdy k provinění došlo.

 

2)      Podle DŘ se projednávají i provinění v reprezentaci a v mezinárodním styku v tuzemsku
i v zahraničí, pokud k jejich projednání není příslušný jiný orgán.

 

3)      Provinění v přátelských a turnajových utkáních včetně mezinárodních turnajů pořádaných v tuzemsku podléhají disciplinárnímu projednání podle DŘ. Při projednání těchto provinění a jejich trestání se použije ustanovení DŘ přiměřeně.

 

4)      Kluby, družstva (dále také „kolektivy“) disciplinárně odpovídají za provinění, jichž se dopustí jejich členové, ve smyslu čl. 1 odst. 1.

 

5)      DŘ se nevztahuje na disciplinární provinění členů fotbalových klubů, kterých se dopustili porušením jejich vnitřních norem a jejichž projednávání a postih je v kompetenci klubových disciplinárních orgánů podle stanov či jiných předpisů těchto klubů.                                 

 

 

 

 

 

Článek 2

Disciplinární provinění

 

1)      Disciplinárními proviněními jednotlivců jsou činy, jimiž porušili Stanovy FAČR, řády a předpisy FAČR nebo jimiž porušili řády a předpisy UEFA a FIFA, anebo jimiž porušili rozhodnuti orgánů FAČR, případně orgánů UEFA a FIFA, a které jsou zároveň v rozporu se zásadami fair play a pravidly morálky, (jestliže k postihu takových činů nejsou určeny nebo nepostačují jiné prostředky). Disciplinárními proviněními kolektivů jsou závažná porušení pořádku v soutěžích jednotlivci, za které jejich kolektivy (čl. 1 odst. 4) nesou disciplinární odpovědnost ( jednotlivci- viz. čl. 3 odst. 3 Stanov).

 

2)      Znaky disciplinárních provinění jsou uvedeny ve zvláštní části DŘ.

 

3)      Registrovaní hráči, funkcionáři, rozhodčí, delegáti a trenéři nesou disciplinární odpovědnost za své činy i mimo utkání.  Mohou být proto postiženi podle DŘ i tehdy, jestliže se dopustili závažného provinění jako diváci, případně jako další osoby na hře nezúčastněné, za podmínky, že se provinění dopustili v souvislosti se soutěžemi FAČR. Stejnou odpovědnost nesou i ostatní členové FAČR.                                   

 

4)      K odpovědnosti za disciplinární provinění postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li DŘ, že je třeba úmyslného zavinění. Odpovědnost za porušení antidopingových pravidel se posoudí podle předpisů antidopingových orgánů.

 

5)      Disciplinárním proviněním je i pokus směřující k uskutečnění zakázaného jednání. Za pokus se uloží disciplinární trest podle sazby za příslušné disciplinární provinění
s ohledem na skutečnost, že k důsledkům dokonaného disciplinárního provinění nedošlo.

 

 

 

 

 

 

Článek 3

Disciplinární tresty

 

1)      V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:

a)      důtka,

b)      peněžitá pokuta,

c)      zastavení závodní činnosti,

d)      zákaz výkonu funkce.

 

2)      V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty:

a)             důtka,

b)            peněžitá pokuta,

c)             uzavření hřiště,

d)            odebrání soutěžních bodů,

e)             vyloučení ze soutěže.

 

3)      Stanoví-li disciplinární řád za některé disciplinární provinění několik trestů, lze uložit každý tento trest samostatně nebo i více těchto trestů vedle sebe.

 

4)      Pokud je dále stanoveno, lze disciplinární trest podmíněně odložit. Zkušební doba při podmíněném odložení činí 3 měsíce až 12 měsíců.

 

5)      Tresty uvedené v odst. 2 písm. a) a b) lze uložit členskému klubu (dále jen "klub"), tresty uvedené v odst. 2 pod písm. c) až e) lze uložit pouze jednotlivým družstvům.

 

6)      Příslušná DK může v případech zvlášť závažného provinění, zejména při ohrožení regulérnosti soutěže navrhnout, kromě uložení trestu, též vyloučení člena (fyzické
i právnické osoby) z FAČR podle čl. 5 stanov FAČR.

 

Článek 4

Důtka

Důtka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se v případech nejméně závažných provinění. Důtku je možno uložit jen jednou v soutěžním ročníku.

 

Článek 5

Peněžitá pokuta

 

1)      Jednotlivcům působícím na úrovni profesionálních soutěží může DK pro profesionální fotbalové soutěže udělit pokutu až do výše 500.000 Kč.

 

2)      Jednotlivcům působícím na úrovni soutěží řízených ŘK-Č a ŘK-M může příslušná DK udělit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

3)      Jednotlivcům působícím na úrovni soutěží řízených KFS a PFS může příslušná DK udělit pokutu do výše 10 000 Kč.

 

4)      Jednotlivcům působícím na úrovni soutěží řízených OFS může příslušná DK udělit pokutu do výše 5 000 Kč.

 

5)      Jednotlivcům mladším 18 let může peněžitou pokutu ukládat pouze DK pro profesionální soutěže.

 

6)      Klubům mohou disciplinární orgány ukládat peněžité pokuty takto:

a)        DK pro profesionální fotbalové soutěže až do výše 10.000.000 Kč.

b)        DK Řídící komise FAČR pro Čechy a DK Řídící komise FAČR pro Moravu až do výše 500.000 Kč.

c)        DK KFS až do výše 100.000 Kč.

d)        DK OFS až do výše 50.000 Kč.

 

7)      Uloženou pokutu je potrestaný povinen uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí disciplinárního orgánu oznámeno, je li zasíláno písemnou formou, tak od doby doručení, a v této lhůtě vyrozumět disciplinární orgán
o uhrazení pokuty.  Nebude-li stanovená lhůta pro úhradu pokuty dodržena, bude disciplinární orgán úhradu vynucovat způsobem stanoveným v čl. 59.

 

8)      Podání odvolání proti uložení pokuty má odkladný účinek do 15 dnů ode dne doručení o zamítnutí odvolání; to se však netýká podání žádosti o přezkum.

 

 

Článek 6

Zastavení závodní činnosti

 

1)      Trest zastavení závodní činnosti je možno uložit hráči na určitý počet soutěžních utkání či na časové období. Trest na počet soutěžních utkání nesmí převyšovat 12 utkání. Trest na časové období je možno uložit nejvýše na 5 let. Při uložení trestu zastavení závodní činnosti podle zvláštní části DŘ se má za to, že trest zastavení závodní činnosti na 1 týden se rovná trestu zastavení závodní činnosti na 1 utkání. Při uložení trestu na časové období nesmí hráč nastoupit v žádném fotbalovém utkání. Při uložení trestu na počet soutěžních utkání nesmí hráč nastoupit v žádném mistrovském a pohárovém utkání, může však v době trestu nastoupit ve všech mezinárodních
a mezistátních utkáních i v nesoutěžních utkáních s domácími soupeři. Může-li hráč nastupovat za více družstev jednoho klubu, nesmí po dobu trestu na počet soutěžních utkání nastoupit za žádné družstvo v mistrovských a pohárových utkáních. Mírou doby trestu je stanovený počet soutěžních utkání v soutěži, ve které mu byl trest uložen. Toto ustanovení neplatí pro tresty uložené za opakované napomínání hráčů.

 

2)      Dopustí-li se hráč dalšího provinění v průběhu trestu na počet soutěžních utkání
a bude-li mu za toto provinění uložen nový trest, původní trest se mu přeruší a jeho zbytek se vykoná až po odpykání nového trestu. Není-li trest na časové období delší než 6 měsíců, může být disciplinárním orgánem přerušen tak, aby byl vykonán
v soutěžním období.

 

3)      Výkon trestu zastavení závodní činnosti jednotlivců, není-li delší než 3 měsíce, může být podmíněně odložen. K podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit jen tehdy, jestliže předchozí chování provinilce a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka trestem přiměje provinilce k nápravě. Jestliže se potrestaný ve zkušební době znovu proviní tak, že je mu za nové provinění uložen jiný trest než důtka, vykoná se současně i podmíněně odložený trest. Podmíněný trest však nelze uložit, pokud byl hráč vyloučen. V případě vyloučení hráče uloží DK vždy trest zastavení závodní činnosti nejméně na 1 soutěžní utkání.

 

4)      Pokud se provinění, za něž je uložen nepodmíněný trest zastavení závodní činnosti v délce 2 měsíců a delší, dopustí hráč, který je současně rozhodčím, delegátem, trenérem nebo příslušníkem družstva (čl. 53 SŘ), uloží disciplinární orgán také trest zákazu výkonu funkce. Disciplinární orgán v takovém případě stanoví, jaké funkce se zákaz jejího výkonu po dobu zastavení závodní činnosti týká, v čem zákaz výkonu funkce spočívá a písemně o tom uvědomí orgány, které mají trest zákazu výkonu funkce vykonat.

 

Článek 7

Zákaz výkonu funkce

 

1)      Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenérům, vedoucím družstev, hlavním pořadatelům, rozhodčím, delegátům a jiným osobám pověřeným funkcemi při utkáních a v soutěžích. Trest zákazu výkonu volené funkce nelze uložit členům orgánů zvolených podle stanov FAČR. Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí se trest týká a v čem zákaz výkonu funkce spočívá. Jsou-li funkcionáři uvedení v předchozí větě také registrovanými hráči, rozhodne disciplinární orgán, zda spolu s trestem zákazu výkonu funkce uloží i trest zastavení závodní činnosti v případech, kdy trest zákazu výkonu funkce byl uložen za závažné provinění nebo je obava, že funkcionář by mohl účel trestu zákazu výkonu funkce hráčskou účastí v utkání obcházet.

 

2)      Trest zákazu výkonu funkce lze uložit až na 5 let. Na počet soutěžních utkání je možno tento trest uložit, jestliže jeho délka nepřevyšuje 3 měsíce. V době uloženého trestu nesmí provinilec vykonávat zakázané funkce při žádném fotbalovém utkání. Může se však podílet na přípravě družstva či jiné činnosti. Pro uložení tohoto trestu podle zvláštní části DŘ platí obdobně ustanovení čl. 6 odst. 1.

 

3)      Trest zákazu výkonu funkce podle odst. 2 je možno podmíněně odložit podle čl. 3 odst. 4. Pro podmíněný odklad trestu platí obdobně ustanovení čl. 6 odst. 3.

 

4)      Za závažná provinění podle odst. 1-2 je možno postihnout rovněž funkcionářův kolektiv. V takovém případě bude podle povahy a závažnosti disciplinárního provinění funkcionáře potrestán klub nebo družstvo anebo oba tyto subjekty.

 

Článek 8

Uzavření hřiště

 

1)      Trest uzavření hřiště je možno uložit až na 3 soutěžní utkání toho družstva, při jehož utkání k provinění došlo. Při uložení tohoto trestu musí disciplinární orgán stanovit podle územních podmínek okruh, ve kterém nesmí potrestané družstvo svá domácí utkání sehrát, pokud disciplinární orgán nepoužije ustanovení odst. 2.

 

2)      Družstvům hrajícím svá domácí utkání na stadionech, u nichž je technicky možné zabránit přístupu veřejnosti, lze v případech hodných zvláštního zřetele uložit trest uzavření hřiště tak, že disciplinární orgán nařídí sehrát tato utkání na domácím hřišti bez přítomnosti diváků, nebo omezí přítomnost diváků jen na určité prostory v hledišti.

 

3)      Trest uzavření hřiště (odst. 1 a 2) může být podmíněně odložen (čl. 3 odst. 4).                        V případě uložení nového trestu ve zkušební době, vykoná družstvo oba tresty nebo disciplinární orgán může v takovém případě trest uložený podle odst. 2 zpřísnit.  

 

Článek 9

Odebrání soutěžních bodů

 

Trest odebrání soutěžních bodů lze uložit výlučně družstvu. Trest se vykoná tak, že
v průběhu mistrovské soutěže se potrestanému družstvu odeberou 3, 6, 9, 12, 15 nebo nejvýše 18 soutěžních bodů. Jiný počet či způsob odebrání soutěžních bodů za jedno provinění je nepřípustný. Trest odebrání bodů se vykoná v soutěžním ročníku, ve kterém příslušná DK rozhodla. Pokud byl soutěžní ročník ukončen, nebo nesplnil-li by trest svůj účel, odeberou se družstvu soutěžní body v následujícím soutěžním ročníku.

 

Článek 10

Vyloučení družstva ze soutěže

 

Trest vyloučení družstva ze soutěže je možno uložit jen ve výjimečných případech za zvlášť závažné činy odporující zásadám fair play a pravidlům morálky, v jejichž důsledku bylo ovlivněno utkání nebo soutěž neregulérním způsobem. Disciplinární orgán určí s ohledem na závažnost provinění třídu soutěže, v níž bude moci vyloučené družstvo startovat v příštím soutěžním ročníku.

ČÁST DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

 

oddíl 1

Disciplinární provinění hráčů a funkcionářů

 

Článek 11

Nesportovní chování

 

1)      Nesportovního chování v souvislosti s utkáním se dopustí ten, kdo svým jednáním narušuje řádný průběh hry, zejména jestliže neslušně pokřikuje na hřišti, zdržuje hru, nedodržuje předepsané postavení při standardních situacích, předstírá zranění, zakopne míč, bezdůvodně opustí hrací plochu, nedodržuje předepsanou výstroj a její úpravu, zmaří brankovou příležitost zastavením hráče soupeře přestupkem proti pravidlům, zabrání dosažení branky úmyslnou hrou rukou, opouští technickou zónu
a dopouští se jiných podobných činů nebo se jinak neukázněně chová ve hře i mimo ni.

 

      - Za toto provinění bude potrestán důtkou nebo trestem zastavení závodní činnosti či zákazu výkonu funkce na 1 až 4 týdny nebo peněžitou pokutou.

 

2)      Nesportovního chování vůči soupeři, spoluhráči, trenéru, funkcionáři, pořadateli nebo diváku se dopustí ten,

 

a)      kdo jim nadává, používá hanlivých posuňků a gest nebo se dopouští jiného jednání, které má napadeného ponížit či zesměšnit,

b)      kdo je hrubě uráží vulgárními výrazy a činy nebo jim vyhrožuje.

 

- Za provinění podle písm. a) bude potrestán zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce až na 4 týdny nebo peněžitou pokutou.

- Za provinění podle písm. b) bude potrestán zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 3 týdny až 6 měsíců popř. i peněžitou pokutou.

 

3)      Nesportovního chování vůči rozhodčím, delegátům asociace nebo řídícím orgánům asociace a jejich členům pro výkon jejich funkce se dopustí ten,

 

a) kdo neuposlechne jejich příkazů, k nimž jsou oprávněni, kdo jim nadává, nebo kdo vůči nim používá hanlivých posuňků a gest anebo se dopouští jiného jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit,

            b) kdo je hrubě uráží vulgárními výrazy a činy nebo jim vyhrožuje.

   

- Za provinění podle písm. a) bude potrestán zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 2 až 6 týdnů popř. i peněžitou pokutou.

 

 - Za provinění podle písm. b) bude potrestán zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 3 týdny až 6 měsíců, popř. i peněžitou pokutou.

 

Článek 12

Zakázaná hra

 

Zakázaným způsobem hraje ten,

  1. kdo se dopustí porušení pravidla XII část B Pravidel fotbalu nebo
  2. kdo se dopustí porušení pravidla XII část A Pravidel fotbalu.

 

a)     Za provinění podle bodu 1. - nedošlo-li ke zranění hráče, které by mělo za následek jeho odstoupení ze hry, bude potrestán zastavením závodní činnosti na 1 až 4 týdny, popř. i peněžitou pokutou.

 

b)     Za provinění podle bodu 1. - došlo-li ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry, zvláště došlo-li v jeho důsledku k pracovní neschopnosti postiženého nebo k jeho neschopnosti zúčastňovat se sportovní činnosti, bude potrestán zastavením závodní činnosti na 1 až 3 měsíce popř. i peněžitou pokutou.

 

c)      Za provinění podle bodu 2. - nedošlo-li ke zranění hráče, které by mělo za následek jeho odstoupení ze hry, bude potrestán zastavením závodní činnosti na 2 týdny až 3 měsíce popř. i peněžitou pokutou.

 

d)     Za provinění podle bodu 2. - došlo-li ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry, zvláště došlo-li v jeho důsledku k pracovní neschopnosti postiženého, nebo k jeho neschopnosti zúčastňovat se sportovní činnosti, bude potrestán zastavením závodní činnosti na 6 týdnů až 8 měsíců popř. i peněžitou pokutou.                          

Článek 13

Tělesné napadení

 

1)      Tělesného napadení na hřišti se dopustí ten, kdo použije fyzické násilí proti soupeři, spoluhráči, trenéru, funkcionáři, pořadateli či diváku.

Tělesné napadení spočívá v:

a)           cloumání, vrážení, udeření napadeného míčem nebo napadení jiným způsobem nedosahujícím způsobů nebo intenzity, které jsou uvedeny pod písm. b), jestliže nedošlo ke zranění napadeného,

b)            kopnutí, udeření nebo podražení napadeného či v jiném podobném způsobu fyzického násilí, jestliže nedošlo ke zranění napadeného,

c)            násilné činnosti, jejíž znaky jsou uvedeny pod písm. a) a b) či v jakékoli jiné násilné činnosti, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek jeho pracovní neschopnost nebo znemožnilo-li mu zúčastňovat se sportovní činnosti.

 

 -  Za provinění podle písm. a) bude uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce na 2 týdny až 2 měsíce popř. i peněžitá pokuta.

 

 -  Za provinění podle písm. b) bude uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce na 3 týdny až 4 měsíce popř. i peněžitá pokuta.

 

-  Za provinění podle písm. c) bude uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce na 4 měsíce až 24 měsíců popř. i peněžitá pokuta.

 

2)      Tělesného napadení mimo hřiště v areálu stadionu i mimo areál stadionu se dopustí ten,

 

a)    kdo se dopustí činů uvedených v odst. 1 písm. a) a b), jestliže nedošlo ke zranění napadeného,

 

b)  kdo se dopustí činů uvedených v odst. 1 písm. c) jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek jeho pracovní neschopnost nebo znemožnilo-li mu zúčastňovat se sportovní činnosti.

 

       -  Za provinění podle písm. a) bude uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce na 2 měsíce až 8 měsíců popř. i peněžitá pokuta.

 

       -   Za provinění podle písm. b) bude uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce na 4 měsíce až 24 měsíců popř. i peněžitá pokuta.

 

3)      Tělesného napadení rozhodčího nebo delegáta asociace na hřišti, v areálu stadionu
i mimo něj se dopustí ten, kdo vůči rozhodčímu nebo delegátu asociace použije fyzického násilí, jehož znaky jsou uvedeny v odst. 1.

 

      - Za provinění podle tohoto odstavce bude uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce na 6 měsíců až 24 měsíců popř. i peněžitá pokuta.

 

 

Článek 14

Porušení regulérnosti soutěže

 

Porušení regulérnosti soutěže se dopustí ten, kdo úmyslně ovlivní utkání nebo celou soutěž způsobem, který odporuje principu poctivého sportovního soutěžení a který je v rozporu se zásadami fair play a pravidly morálky nebo ten, kdo takové jednání organizuje nebo k němu navádí anebo mu pomáhá.

 

- Za toto provinění, pokud bylo spácháno bez úplaty nebo slibu úplaty bude uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce na 6 měsíců až 24 měsíců
a peněžitá pokuta.

 

- Za toto provinění, pokud bylo spácháno za úplatu nebo slib úplaty, bude uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce na 12 měsíců až 60 měsíců
a peněžitá pokuta.

 

Článek 15

Neoprávněné nastoupení k utkání

 

1.      Neoprávněně nastoupí k utkání hráč, který naplní znaky uvedené v čl. 58 odst. 8 soutěžního řádu nebo hráč, který nastoupí k utkání na soutěžní doklad, který byl vystaven na základě nepravdivých informací s úmyslem získat tím neoprávněnou výhodu anebo nastoupí neoprávněně z jiných důvodů uvedených v řádech
a předpisech. Za neoprávněné nastoupení podle SŘ čl. 58 odst. 8 písm. d) a e) nelze trestat hráče.

 

a)     Za toto provinění v jiném než soutěžním utkání bude uložen hráči trest zastavení závodní činnosti na 2 týdny až 3 měsíce nebo peněžitá pokuta.

b)     Za toto provinění v jiném než soutěžním utkání bude uložen funkcionářům družstva - vedoucímu, trenérovi, kapitánu - za umožnění neoprávněného nastoupení hráče podle míry jejich zavinění trest zákazu výkonu funkce na 2 týdny až 3 měsíce nebo peněžitá pokuta.

c)      Za toto provinění v soutěžním utkání bude hráči uložen trest zastavení závodní činnosti na 3 měsíce až 12 měsíců popř. i peněžitá pokuta.

d)     Za toto provinění v soutěžním utkání bude uložen funkcionářům družstva - vedoucímu, trenérovi, kapitánu - za umožnění neoprávněného nastoupení hráče podle míry jejich zavinění trest zákazu výkonu funkce na 3 měsíce až 12 měsíců
a navíc peněžitá pokuta

 

2)      Disciplinární orgán je v případech neoprávněného nastoupení hráčů kategorií mládeže, zvláště kategorie přípravky a žactva, povinen při posuzování zavinění uvážit, zda provinilec vzhledem ke svému postavení v klubu mohl vědět o neoprávněnosti svého nastoupení a zda byl schopen takovou nesprávnost pro svou rozumovou a volní vyspělost odpovídající jeho věku posoudit a adekvátně na ni reagovat.

 

Článek 16

Použití dopingu

 

Použití dopingu se dopustí hráč, který poruší antidopingová pravidla stanovená Světovým antidopingovým kodexem nebo funkcionář, kterého lze podle antidopingových pravidel považovat za člena doprovodného personálu. Znaky porušení antidopingových pravidel, zásady pro ukládání trestů a rozpětí trestních sazeb stanoví Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve Sportu v ČR, vydaná Antidopingovým výborem ČR.

 

Článek 17

Porušení pořádku asociace

 

Porušení pořádku asociace se dopustí ten, kdo v úmyslu přivodit sobě nebo jinému příznivější podmínky v utkání nebo v celé soutěži anebo neoprávněně získat příznivější výsledek rozhodnutí orgánu asociace či jeho funkcionáře nebo získat jiné neoprávněné výhody

 

1)  a)  falšuje doklady, uvádí nepravdivé údaje v dokladech nebo zatajuje skutečnosti důležité pro jednání orgánu, uvede jej v omyl nepravdivou výpovědí, křivým svědectvím nebo jinými podobnými činy nebo

 

  b)  ovlivňuje jej způsobem, který odporuje zásadám fair play a pravidlům morálky nebo

 

  c)  narušuje plnění povinností stanovených v řádech a předpisech FAČR nebo neuposlechne rozhodnutí příslušného orgánu nebo

 

       d)  poruší povinnosti stanovené řády a předpisy při uzavírání a ukončování profesionálních neamatérských smluv nebo podobných smluv nebo povinnosti související s registračním či přestupním řízením nebo s agendou členství ve FAČR

 

       e)  aniž by se dopustil činů uvedených pod písm. a) až d), využije jejich následků ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiného.

2)      Kdo hrubě uráží FAČR a jeho orgány nebo členy orgánů FAČR nebo se dopouští jiných podobných činů.

 

- Za provinění podle odst. 1 a 2 bude potrestán zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 4 měsíce až 24 měsíců.

 

3)      Porušení pořádku asociace se také dopustí ten, kdo se provinění podle odst. 1 a 2 dopustí vůči FIFA a UEFA a jejich funkcionářům.

 

- Za provinění odst. 3 bude potrestán zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 4 měsíce až 24 měsíců.

 

Článek 18

Neúčast při reprezentaci

 

1)      Neúčasti při reprezentaci se dopustí hráč registrovaný ve FAČR, který se přes řádné pozvání nezúčastní bez opodstatněné omluvy reprezentačního srazu na jakékoli úrovni FAČR.

 

      -  Za provinění podle odst. 1 bude hráč potrestán zastavením závodní činnosti na 2 týdny až 3 měsíce popř. i peněžitou pokutou.

 

2)      Spoluúčasti se dopustí trenér, vedoucí družstva nebo jiný funkcionář klubu, který měl na provinění hráče podíl.

 

      -  Za provinění podle odst. 2 bude funkcionář potrestán zákazem výkonu funkce na 4 týdny až 4 měsíce popř. i peněžitou pokutou.

 

3)      Hráče přípravky a kategorie žactva nelze za neúčast trestat. Hráče kategorie dorostu lze trestat jen tehdy, jestliže na neúčasti hráči při reprezentaci neměl podíl žádný funkcionář uvedený v odst. 2.  

 

 

Článek 19

Společná ustanovení o napomínání a vylučování hráčů

 

1)      Byl-li hráč vyloučen ze hry po druhém napomenutí

 

-          bude mu uložen trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání.

 

2)      Byl-li hráč vyloučen ze hry po předchozím napomenutí za přestupek, za který by byl vyloučen i bez předchozího napomenutí,

-          bude mu uložen trest za provinění, jehož znaky přestupek naplňuje.

 

3)      Napomínání hráčů se eviduje v jedné soutěži a v jednom soutěžním ročníku. Zvlášť se evidují a trestají napomínání v Poháru FAČR. Kluby jsou povinny vést vlastní evidenci napomínání podle zápisu o utkání podepsaného kapitánem družstva. Pokud je hráč vyloučen po předchozím napomenutí, do záznamu karet se započítává pouze první udělená ŽK hráče v utkání.

 

Postihy za opakované napomínání se stanoví takto:

      a) po 4. napomenutí, zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání,

      b) po 8. napomenutí, zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání,

      c) po 12. napomenutí, zastavení závodní činnosti na 3 soutěžní utkání,

      d) po 16. napomenutí, zastavení závodní činnosti na 4 soutěžní utkání,

      e) po 20. napomenutí, zastavení závodní činnosti na 5 soutěžních utkání.

 

4)      Trest za napomínání je samostatný a nelze jeho výkon spojovat s podmíněně odloženým trestem (čl. 6 odst. 3). Je-li hráč v jednom utkání napomínán i vyloučen, uloží se trest za přestupek, za nějž byl vyloučen, samostatně. Napomínání se započítává zvlášť, takže hráči může být uložen trest za určitý počet napomínání (odst. 3) i za přestupek, za nějž byl vyloučen. Trest za napomínání se vykoná jako první. Trest zastavení závodní činnosti musí být v každém případě vykonán, byť jeho přenesením do nového soutěžního ročníku, resp. do jiné soutěže.

5)      Řídící orgán může rozhodnout a uvést ve svém rozpisu soutěží, že v soutěžích, které řídí či v některých z nich nebude napomínání evidováno a trestáno.

 

6)      Pokud bude rozhodnutím řídícího orgánu napomínání evidováno a trestáno, může řídící orgán v rozpisu soutěží stanovit, že namísto trestu zastavení činnosti uloží hráči přiměřený trest peněžité pokuty.

 

 

Článek 20

Zákaz diskriminace

 

Diskriminace se dopouští ten, kdo veřejně hanobí, diskriminuje nebo ponižuje jiného urážlivým způsobem s ohledem na rasu, barvu pleti, jazyk, víru nebo etnický původ nebo se dopouští jakéhokoliv jiného diskriminujícího anebo hanobícího chování.

 

-          Za provinění proti zákazu diskriminace bude hráč potrestán zastavením závodní činnosti nejméně na 5-10 soutěžních utkání popř. i peněžitou pokutou podle čl. 5 tohoto DŘ

-          Za provinění proti zákazu diskriminace bude funkcionář potrestán zákazem výkonu funkce na 5-12 měsíců popř. i peněžitou pokutou podle čl. 5 tohoto DŘ

 

Článek 21

Zákaz sázek na fotbalová utkání

 

1)        Zakazuje se sázet na výsledek utkání, a to i prostřednictvím třetí osoby, nebo předávat za úplatu či jiný prospěch informace třetím osobám, které nejsou veřejně k dispozici
a mohly by být zneužitelné k sázení třetí osobou, a to jakoukoliv formou sázky.

2)        Zakazuje se navádět a podporovat další hráče, rozhodčí a delegáty k neplnění svých povinností v utkání s motivem sázení na výsledek utkání či události spojené s utkáním.

3)        Zákaz podle odst. 1) a 2) výše se vztahuje na:

f)                   hráče, členy realizačních týmů, a statutární zástupce klubů, a to pro všechny soutěže, kterých se klub hráče, člena realizačního týmu a statutárního zástupce klubu účastní

g)                  rozhodčí a delegáty, a to pro všechny soutěže, ke kterým je rozhodčí či delegát delegováni

h)                  hráčské agenty, a to pro všechny soutěže, jejichž se klub klienta hráčského agenta (hráče) účastní

i)                    členy řídícího orgánu příslušné soutěže a členy komise rozhodčích a delegátů příslušné soutěže.

4)        Porušení zákazu podle odstavců 1) a 2) výše se trestá zastavením závodní činnosti, nebo zákazem výkonu funkce od dvou do pěti let a/nebo peněžitou pokutou podle čl. 5 tohoto DŘ.

 

oddíl 2

Disciplinární provinění kolektivů

 

Článek 22

Porušení povinností pořadatele utkání

 

Porušení povinností pořadatele utkání se dopustí klub, který:

 

1.      Umožní vstup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným, či osobám vnášejícím předměty, které by mohly ohrozit zdraví nebo život osob účastnících se utkání.

2.      Nepřijme opatření k zabránění nesportovního chování jednotlivců a skupin, hrubému urážlivému pokřikování na rozhodčí, hráče či diváky v areálu hřiště.

3.      Nezabezpečí zákaz vstupu do prostoru hřiště (u neohrazených hřišť se za prostor hřiště považuje prostor dvou metrů od pomezních čar a čtyř metrů od brankových čar) jednotlivým osobám kromě těch, které jsou uvedeny v čl. 21 odst. 2 soutěžního řádu.

4.      Nezabrání, aby na hřiště nebyly vhazovány jakékoli předměty, aby v prostorách stadionu nedocházelo k masovým výtržnostem, rvačkám, či k hrubým verbálním projevům nesportovního chování anebo k projevům hanobícím příslušnost k rase, národu, etniku či jiným podobným projevům porušování občanského soužití.

5.      Nezabezpečí, aby nedošlo k hromadnému vniknutí diváků do hřiště.

 

a)     Za provinění uvedená pod číslem 1) až 3) bude klubu uložena důtka nebo peněžitá pokuta.

b)     Za provinění uvedená pod číslem 4) a 5) bude klubu uložena peněžitá pokuta případně i trest uzavření hřiště na 1 až 3 soutěžní utkání družstva.

 

6.      Dopustí, aby došlo k fyzickému napadení rozhodčího nebo delegáta asociace anebo k fyzickému napadení hráčů a příslušníků kteréhokoli družstva divákem.

 

a)     Za provinění uvedená v tomto odstavci bude klubu uložena peněžitá pokuta
a trest uzavření hřiště na 1 až 3 soutěžní utkání družstva.

 

Článek 23

Tělesné napadení příslušníkem kolektivu

 

1) Dopustí-li se hráč nebo jiný příslušník družstva anebo funkcionář klubu tělesného napadení rozhodčího nebo delegáta asociace.

- bude klubu uložena peněžitá pokuta nebo trest odebrání 3 až 12 soutěžních bodů družstvu.

 

2) Dopustí-li se hráč nebo jiný příslušník družstva anebo funkcionář klubu tělesného napadení příslušníka soupeřova nebo vlastního družstva nebo funkcionáře soupeře nebo vlastního družstva

- může být klubu uložena peněžitá pokuta

 

Článek 24

Porušení povinností hostujícího klubu

 

Jestliže je možné v hledišti s místy k sezení identifikovat prostor, v němž jsou soustředěni na základě prodaných vstupenek příznivci hostujícího družstva a jestliže klub hostujícího družstva se na takové účasti nějak podílel, pak dopustí-li se příznivec hostujícího mužstva nebo příznivci umístění v tomto prostoru provinění, jehož znaky jsou uvedeny v čl. 22.

 

- bude hostujícímu klubu uložena peněžitá pokuta.

 

Článek 25

Nenastoupení družstva k utkání

Nenastoupí-li družstvo k soutěžnímu utkání nebo k němu nastoupí po uplynutí čekací doby
a nejsou při tom skutečnosti, které překročení čekací doby odůvodňují a toto porušení povinnosti zavinil některý z hráčů, příslušníků družstva či funkcionářů klubu,

 

-          bude kromě kontumace výsledku utkání podle soutěžního řádu (dále SŘ) družstvu udělena peněžitá pokuta nebo uložen trest odebrání 3 bodů.

 

Článek 26

Odmítnutí hry

Družstvu, které odmítne svévolně pokračovat ve hře nebo hřiště opustí

 

-         bude kromě kontumace výsledku utkání podle SŘ uložen trest odebrání 3 soutěžních bodů a peněžitá pokuta.

 

Článek 27

Porušení regulérnosti sportovní soutěže členem kolektivu

 

Za porušení regulérnosti sportovní soutěže je odpovědný ten kolektiv, jehož hráč, trenér nebo jiný člen klubu se dopustí provinění, jehož znaky jsou uvedeny v čl. 14. Za toto disciplinární provinění

 

-         bude družstvu uložen trest odebrání 9 až 15 soutěžních bodů nebo trest vyloučení ze soutěže a klubu bude uložena peněžitá pokuta.

                                                                     

Článek 28

Neoprávněné nastoupení hráče k utkání

 

Dopustí-li se hráč nebo funkcionář klubu provinění, jehož znaky jsou uvedeny v čl. 15

                                                                                                                

-          může být klubu, za jehož družstvo hráč neoprávněně nastoupil v jiném než soutěžním utkání, uložena peněžitá pokuta,

 

-          může být družstvu, za nějž hráč neoprávněně nastoupil v soutěžním utkání, kromě kontumace výsledku utkání podle SŘ, uložen trest odebrání 3 až 12 soutěžních bodů nebo uložena peněžitá pokuta.

     

 

Článek 29

Porušení zákazu dopingu členem kolektivu

 

Dopustí-li se více než jeden hráč nebo funkcionář družstva nebo klubu provinění, jehož znaky jsou uvedeny v čl. 16,

 

-          bude družstvu uložen trest odebrání 3 až 9 soutěžních bodů a trest peněžité pokuty klubu podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR, vydané Antidopingovým výborem ČR.

 

Článek 30

Porušení pořádku asociace členem kolektivu

 

Dopustí-li se hráč nebo funkcionář družstva nebo klubu provinění, jehož znaky jsou uvedeny v čl. 17,

-          bude klubu uložena důtka nebo peněžitá pokuta.

 

Článek 31

Spoluúčast na neúčasti hráče při reprezentaci

 

Jestliže funkcionář klubu se svým jednáním podílí na neúčasti hráče při reprezentaci (čl. 18 odst. 2),

-          bude klubu uložena peněžitá pokuta

                                                                      

Článek 32

1.      Dopustí-li se hráč nebo funkcionář družstva nebo klubu provinění, jehož znaky jsou uvedeny ve čl. 20

-          bude klubu, k němuž je hráč či funkcionář příslušný, uložen trest odebrání 3 soutěžních bodů; za opakovaný případ bude uložen trest 6 bodů a za třetí případ bude uložen trest vyloučení ze soutěže.

2.      Pokud při utkání budou diváci vystavovat transparenty s diskriminujícími nápisy nebo se dopustí jakéhokoli jiného diskriminujícího anebo hanobícího chování

 

-          bude klubu podporovanému dotyčnými diváky udělena pokuta podle čl. 5 a uložen trest uzavření hřiště na 1 soutěžní utkání.

 

 

oddíl 3

Disciplinární provinění rozhodčích a delegátů asociace

 

Článek 33

Nedostavení se k utkání

 

Rozhodčímu a delegátu asociace, který se nedostaví k utkání bez omluvy,

 

-   bude uložen trest zákazu výkonu funkce na 1 týden až 12 měsíců nebo peněžitá pokuta.

 

 

Článek 34

Administrativní pochybení

 

Rozhodčí, který neuvede nebo nesprávně uvede údaje, které jsou podstatné pro řízení před řídicím orgánem soutěže nebo pro disciplinární řízení (např. neuvede nebo nesprávně uvede údaje o uložení osobních trestů, neoprávněně odmítne zapsání námitek kapitána do zápisu o utkání, nezkontroluje údaje v sestavách družstev, neuvede nebo nesprávně uvede údaje o kontrole či identifikaci hráčů, neuvede nebo nesprávně uvede údaje
o střídajících hráčích apod.)

 

- bude uložena peněžitá pokuta popř. i zákaz výkonu funkce až na 4 měsíce

 

Článek 35

Porušení regulérnosti soutěže

Rozhodčímu nebo delegátu asociace, který:

 

1.      uvede nepravdivé výpovědi před orgány FAČR, zamlčí událost, jež by měla za následek nezahájení nebo předčasné ukončení utkání, umožní nastoupení hráče, jestliže to nedovolují pravidla fotbalu nebo ustanovení soutěžního řádu a předpisů FAČR, nezahájí nebo předčasně ukončí utkání, aniž by pro to byly důvody, které stanoví pravidla fotbalu nebo soutěžní řád anebo se dopustí jiných podobných porušení pravidel fotbalu, řádů
a předpisů FAČR,

 

2.      dopustí se provinění, jejichž znaky jsou uvedeny v čl. 14,

 

a)     bude za provinění uvedené pod písm. a) uložen trest zákazu výkonu funkce na 2 měsíce až 12 měsíců a peněžitá pokuta.

 

b)     bude za provinění uvedené pod písm. b) uložen trest zákazu výkonu funkce na 12 měsíců až 36 měsíců a peněžitá pokuta.

 

 

Článek 36

Porušení pořádku asociace

Dopustí-li se rozhodčí nebo delegát asociace provinění, která jsou uvedena v čl. 17 odst. 1 písm. a), b), c) a e)

-          bude mu uložen trest zákazu výkonu funkce na 6 měsíců až 36 měsíců
a peněžitá pokuta. 

 

 

Článek 37

Neoprávněné řízení utkání

 

Neoprávněně řídí utkání rozhodčí, který

 

a)      převezme řízení utkání, na něž se nedostavil delegovaný rozhodčí před uplynutím čekací doby nebo se řízení utkání ujme svévolně,

 

b)      pokračuje v řízení utkání, které bylo rozhodčím předčasně ukončeno nebo se ujme řízení utkání na hřišti, jehož hrací plocha byla prohlášena za nezpůsobilou ke hře, nebo se dopustí jiných podobných činů.

 

-           Za provinění podle písm. a) bude rozhodčímu uložen trest zákazu výkonu funkce až na 12 měsíců nebo peněžitá pokuta.

 

-           Za provinění podle písm. b) bude rozhodčímu uložen trest zákaz výkonu funkce na 4 měsíce až 24 měsíců nebo peněžitá pokuta.

 

Článek 38

Nesportovní chování

 

Dopustí-li se rozhodčí nebo delegát provinění, která jsou uvedena v čl. 11 odst. 2 a 3,

 

-          bude mu uložen trest zákazu výkonu funkce na 1 měsíc až 18 měsíců nebo peněžitá pokuta.

                                                                      

Článek 39

Tělesné napadení

 

Dopustí-li se rozhodčí nebo delegát asociace provinění, která jsou uvedena v čl. 13,

 

-           bude mu uložen, nedošlo-li ke zranění napadeného, trest zákazu výkonu funkce na 1 měsíc až 12 měsíců popř. i peněžitá pokuta,

 

-           bude mu uložen, došlo-li ke zranění napadeného, zvláště jestliže mělo za následek jeho pracovní neschopnost nebo nezpůsobilost k výkonu sportovní činnosti, trest zákazu výkonu funkce na 6 měsíců až 36 měsíců
a peněžitá pokuta.

 

oddíl 4

Článek 40

Disciplinární opatření

 

Vedle disciplinárních trestů je možno v disciplinárním řízení klubu uložit, aby realizoval opatření, která mají sloužit k zabezpečení pořádku při utkáních, k nápravě poruchového stavu, případně k odvrácení klubu od budoucího porušování povinností. Disciplinární opatření mohou spočívat zejména v nařízení většího počtu pořadatelů při utkáních, v nařízení intenzivnějšího dohledu úředních osob při utkáních na náklady klubu, v uložení úhrady nákladů vzniklých v důsledku provinění, v nařízení k úhradě škody apod.

 

 

ČÁST TŘETÍ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ

 

oddíl 1

Disciplinární orgány

 

Článek 41

Disciplinární komise

 

Disciplinárními orgány rozhodujícími v I. instanci jsou výlučně disciplinární komise (dále též ,,DK´´), které pro své soutěže ustavují řídící orgány FAČR na všech územních stupních. Žádný jiný orgán FAČR nemůže funkci DK nahradit nebo do ní zasahovat, a to ani orgán, který ji ustavil.

Článek 42

Pravomoc disciplinárních komisí

 

DK projednávají všechna disciplinární provinění ve FAČR a jsou oprávněny ukládat za ně tresty a další opatření podle tohoto DŘ. Jiné orgány FAČR (výkonné výbory, odborné komise atd.) nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit či zrušovat s výjimkou orgánů činných v odvolacím nebo přezkumném řízení.

 

Článek 43

Působnost disciplinárních komisí

 

1) Do působnosti jednotlivých DK náleží:

 

    a)  DK pro profesionální fotbalové soutěže a orgány FAČR

 

         -             provinění jednotlivců a kolektivů působících v I. a ve II. celostátní lize, v juniorské lize a v I. lize dorostu

 

         -             provinění jednotlivců a kolektivů v souvislosti se státní reprezentací České republiky

 

         -             provinění agentů hráčů spočívající v porušování povinností stanovených předpisy FIFA či UEFA a prováděcími předpisy FAČR

-    provinění jednotlivců a kolektivů proti přestupnímu řádu FIFA a jiným předpisům UEFA a FIFA

-    provinění členů republikových orgánů FAČR v souvislosti s výkonem jejich funkcí.

 

    b) DK Řídicí komise FAČR pro Čechy

-         provinění jednotlivců a kolektivů působících v soutěžích řízených ŘK FAČR pro Čechy

-         provinění jednotlivců a kolektivů působících v I. a II. lize žen, divize žen v Čechách, I. a II. lize dorostenek, I. a II. lize starších a mladších žákyň, přípravky

-         provinění členů orgánů KFS a OFS v Čechách.

 

 

c)  DK Řídicí komise FAČR pro Moravu

-         provinění jednotlivců a kolektivů působících v soutěžích řízených ŘK FAČR pro Moravu

-         provinění jednotlivců a kolektivů působících ve divizi žen na Moravě

-         provinění členů orgánů KFS a OFS na Moravě

 

d)      DK zřízené orgány KFS a OFS projednávají provinění jednotlivců a kolektivů působících v soutěžích řízených těmito orgány.

 

e)      Dojde-li k provinění cizince v mezinárodním utkání hraném v tuzemsku, postoupí příslušná DK neprodleně veškeré podklady DK FAČR pro profesionální fotbalové soutěže, která provinění oznámí příslušnému zahraničnímu fotbalovému svazu.

 

2) Mohou-li jednotlivci působit ve více soutěžích řízených různými fotbalovými orgány, náleží všechna provinění do působnosti té DK, která je kompetentní pro vyšší soutěž. Toto ustanovení platí pro hráče, rozhodčí, delegáty a jiné funkcionáře. Příslušnost DK vyšší soutěže je dána zařazením provinilce na soupisku, seznam hráčů, listinu rozhodčích
a podobné dokumenty stanovené řády a předpisy nebo řídícími orgány. To však neplatí tehdy, když provinilec - účastník soutěže - vykonává jinou činnost než tu, pro niž je
v takových dokumentech veden a v této jiné funkci se dopustí provinění. V takovém případě rozhoduje DK příslušná podle odst. 1. (Disciplinární komise pro vyšší než krajské soutěže mohou po vzájemné dohodě upravit svou působnost odchylně tak, že do působnosti disciplinární komise pro vyšší soutěže, mohou být převzati i jednotlivci nezařazení do příslušných seznamů.)

 

3) Provinění v registračním a přestupním řízení projednávají disciplinární komise příslušné podle odst. 1 zpravidla na základě podnětu úseku registrace nebo Odvolací komise FAČR.

 

4)      Pro zařazení do působnosti jednotlivých DK je rozhodujícím datem 1. červenec každého roku. K 30. červnu každého roku uzavřou všechny DK materiály postupujících
a sestupujících družstev a zašlou je příslušným DK tak, aby je měly k dispozici před zahájením soutěžního ročníku.

 

5)      DK působí rovněž jako orgány vynucující úhrady pravomocně uložených peněžních plnění. (čl. 59)

 

oddíl 2

Postup v disciplinárním řízení

 

Článek 44

Účel disciplinárního řízení

 

Účelem disciplinárního řízení je náležitě zjistit a objasnit, objektivně posoudit a spravedlivě potrestat disciplinární provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát na to, aby uložené tresty vedle represivní stránky splňovaly i požadavek prevence.

 

 

 

 

Článek 45

Zahájení disciplinárního řízení

 

1)      DK zahájí disciplinární řízení, jestliže dojde k přesvědčení, že jsou pro to dostatečné důvody. Podnětem k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla:

  -     zápis o utkání,

      -    zpráva delegáta asociace,

      -    vlastní zjištění DK,

      -    písemná zpráva člena řídícího orgánu nebo jeho odborné komise.

 

2)      Zjistí-li DK, že projednání případu je v kompetenci jiné DK, neprodleně jí postoupí všechny materiály případu.

 

3)      O podnětech k zahájení disciplinárního řízení podle odst. 1 rozhodují DK bez zbytečných odkladů, tak, že buď zahájí disciplinární řízení anebo podnět odloží, pokud dospěje k závěru, že nejde o disciplinární provinění.

 

4)      Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než 1 rok. To se netýká provinění, které je předmětem trestního řízení. V takovém případě lze disciplinární řízení zahájit do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu, kterým se ukončuje trestní řízení.

 

Článek 46

Souběh disciplinárního a trestního řízení

 

1.      Jestliže DK dospěje k podezření, že disciplinárním proviněním byla současně naplněna skutková podstata úmyslných trestných činů podle zák. č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), předá své poznatky bez prodlení orgánům činným v trestním řízení podle trestního řádu.

 

2.      DK v disciplinárním řízení vždy využije důkazů, podkladů a závěrů učiněných orgány činnými v trestním řízení, pokud jsou tyto důkazy v průběhu disciplinárního řízení k dispozici.

 

3.      V případech souběhu disciplinárního a trestního řízení může DK rozhodnout, a to
i opakovaně, o přerušení disciplinárního řízení na určitou dobu, zpravidla ohraničenou tzv. přípravným řízením podle trestního řádu, pokud dospěje k závěru, že to je s ohledem na další průběh a výsledek disciplinárního řízení účelné.

 

Článek 47

Průběh disciplinárního řízení

      

1)      DK postupuje v zahájeném disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu.

 

2)      Účastníkem disciplinárního řízení je ten, o jehož právech či povinnostech se v disciplinárním řízení rozhoduje.

 

3)      K řádnému objasnění okolností projednávaného provinění je DK oprávněna přizvat k jednání osoby, které mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty
a zprávy či jiné důkazní prostředky, a to bez nároku na náhradu nákladů. V případech zřetele hodných, DK přizná částečné nebo plné důvodně vynaložené náklady.

 

4)      Pokud dojde k jednání hrubě ztěžujícímu postup řízení, zejména nedostavení se bez vážného důvodu k jednání DK, neuposlechnutí pokynu DK, rušení pořádku při jednání nebo k hrubě urážlivému podání, neuhrazení poplatku za projednání disciplinárního provinění apod., je příslušná DK oprávněna po předešlém upozornění udělit pořádkovou pokutu:

a) jednotlivcům:

- v úrovni OFS až do výše 1.000,- Kč

- u úrovni KFS až do výše 2.000 Kč

- na republikové úrovni až do výše 5.000 Kč

b) klubům:

- v úrovni OFS do výše 3.000 Kč

- v úrovni KFS do výše 5.000 Kč

- na republikové úrovni do výše 10.000 Kč.

 

Pořádková pokuta může být udělena opakovaně. Proti udělení pořádkové pokuty není možno podat odvolání.

 

 

Článek 48

Účastník disciplinárního řízení

 

1)      Účastník je vždy oprávněn se disciplinárního řízení zúčastnit nebo může své vyjádření učinit i písemně. Nedostaví-li se účastník bez řádné omluvy na zasedání DK, může být případ projednán bez jeho účasti. V případě výslovného písemného předvolání disciplinární komisí, je účastník povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. V případě, že účastník je členem či příslušníkem členského klubu, odpovídá klub za jeho účast.

 

2)      Byl-li hráč v utkání vyloučen nebo dopustil-li se v době mezi ukončením utkání
a podpisem zápisu kapitánem provinění, které rozhodčí zapsal do zápisu o utkání
a kapitán podepsal, je tím hráč vyrozuměn o tom, že se jeho provinění bude projednávat na nejbližším zasedání DK. Dostaví-li se hráč na zasedání DK a ta nemůže z jakýchkoli důvodů případ projednat, budou cestovní výlohy hráče na toto zasedání uhrazeny.

 

3)      Kolektiv, jehož je účastník členem nebo příslušníkem anebo na jehož příkaz konal, může DK zaslat své stanovisko k provinění, druhu a výši trestu.

 

4)      Vyžaduje-li to povaha provinění, přizve DK k projednání případu odpovědné funkcionáře klubu. Za účast všech pozvaných odpovídá klub. Nemůže-li DK případ projednat
z objektivních důvodů, budou cestovní výlohy pozvaných funkcionářů uhrazeny.

 

Článek 49

Zastavení závodní činnosti a zákaz výkonu funkce

v průběhu disciplinárního řízení

 

1)      Byl-li hráč v utkání vyloučen nebo dopustil-li se v době mezi ukončením utkání
a podpisem zápisu o utkání kapitánem provinění, které rozhodčí zapsal do zápisu o utkání a kapitán podepsal, má okamžitě zastavenou závodní činnost. Zastavení závodní činnosti platí i v případě, kdy je po utkání v zápisu o utkání na pokyn delegáta uvedeno, že se hráč dopustil takového provinění, za které měl být vyloučen. Tyto skutečnosti bere oddíl či klub na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje zápis o utkání.

 

2)      Za podobných podmínek, které jsou uvedeny v odst. 1, má okamžitě zakázán výkon funkce i funkcionář uvedený v čl. 7 odst. 1.

 

3)      Okamžité zastavení závodní činnosti se neuplatní, byl-li hráč vyloučen v mezinárodním či mezistátním utkání hraném v tuzemsku nebo v zahraničí.

 

4)      Okamžité zastavení závodní činnosti se nevztahuje na start hráče v mezinárodních
a mezistátních utkáních, včetně soutěží řízených FIFA a UEFA.

 

5)      Pokud je podezření, že se hráč nebo funkcionář dopustili disciplinárního provinění a nejde o případy uvedené v odst. 1 a 2, nelze jim předběžně zastavit závodní činnost nebo zakázat výkon funkce do vyšetření případu. Jestliže se podezření prokáže, hráči bude uložen trest zastavení závodní činnosti nebo funkcionáři bude uložen trest zákazu výkonu funkce, je účinný ode dne jeho vyhlášení.

 

Článek 50

Závěr disciplinárního řízení

 

1)      Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK o uložení trestu
v případě, že k provinění došlo, nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k disciplinárnímu provinění nedošlo. S ohledem na charakter provinění a osobu provinilce může DK též od potrestání upustit.

 

2)      Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat:

 

      - přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání se stanovením dne jeho počátku

 - odkaz na příslušný článek zvláštní části DŘ a stručný popis provinění, za které byl trest uložen 

 - poučení o možnosti podat proti rozhodnutí DK odvolání.

 

3)      Trest musí být vykonán, byť jeho přenesením do nového soutěžního ročníku nebo do jiné soutěže.

 

4)      Byl-li uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu jakékoli funkce za takové provinění, které vyžaduje tohoto postihu i v jiném sportovním odvětví, oznámí DK tuto skutečnost příslušnému řídícímu orgánu toho sportu, v němž provinilec také působí. Takovýmto proviněním je v každém případě provinění jednotlivce proti zákazu používání dopingu.

Článek 51

Účinnost disciplinárních trestů

 

1)      Účinnost disciplinárních trestů počíná dnem následujícím po dni rozhodnutí DK o uložení trestu.

 

2)      Byla-li hráči zastavena závodní činnost nebo funkcionáři zakázán výkon funkce před zahájením disciplinárního řízení (čl. 48 odst. 1, 2), tato doba se do výkonu trestu započítává.

 

3)      Tresty za provinění v registračním a přestupním řízení se ukládají s účinností ode dne, který stanoví DK ve svém rozhodnutí nebo který určí příslušné řády a předpisy.

 

Článek 52

Dokumentace disciplinárního řízení

 

1)      Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o zahájení, průběhu a závěrech disciplinárního řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo jím zmocněný zástupce. Záznamy o uložených trestech jednotlivcům a kolektivům vede DK ve své evidenci.

 

2)      O svém rozhodnutí vyrozumí DK klub, jehož je provinilec členem či se podílí na jeho činnosti v soutěžích. Je-li provinilec nebo zástupce klubu jednání DK přítomen bude rozhodnutí DK vyhlášeno ústně a ode dne vyhlášení je pro jednotlivce, či kluby a řídící orgány závazné. I v takovém případě je však pro počátek běhu lhůty k podání odvolání rozhodný den písemného doručení, které je možné zaslat i emailovou formou.

 

oddíl 3

Zásady pro ukládání disciplinárních trestů

 

Článek 53

Ukládání trestů

 

1)      Projednává-li DK současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění nejzávažnější a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti.

 

2)      Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění příslušnou DK trest, nelze za týž skutek vést podle tohoto DŘ další disciplinární řízení. Ke skutečnosti, že provinilec byl za týž skutek potrestán již podle klubových předpisů nebo odsouzen v trestním řízení přihlédne DK v případě, že by souběh obou potrestání představoval vzhledem ke všem okolnostem provinění pro provinilce neopodstatněnou tvrdost.  

 

 

Článek 54

Polehčující okolnosti

 

Při ukládání trestu považují DK za polehčující okolnosti zejména to, že provinilec:

 

-          byl vyprovokován,

-          před proviněním se řádně choval,

-          nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil,

-          projevil upřímnou lítost,

-          sám oznámil provinění, kterého se dopustil,

-          napomáhal účinně při objasňování svého provinění.

 

 

 

 

Článek 55

Přitěžující okolnosti

 

Při ukládání trestu považují DK za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilec:

 

-          se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě

-          se dopustil provinění hráče jako funkcionář,

-          svedl k provinění jiného,

-          se dopustil více provinění,

-          se dopustil provinění, ačkoliv byl již v předchozích 12 měsících disciplinárně trestán

-          svým jednáním ovlivnil regulérnost utkání nebo soutěže.

 

Článek 56

Záznamy trestů

 

1)      Úřední záznamy o trestech jednotlivců a kolektivů je povinna a oprávněna vést pouze příslušná DK.

2)      Kapitán a u mládeže i vedoucí družstva stvrzují svými podpisy v zápisu o utkání, že hráči uvedení v zápisu o utkání startují oprávněně.

 

Článek 57

Podmíněné odložení zbytku trestu

 

1)      Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce
a uzavření hřiště je možno na základě žádosti potrestaného zbytek trestu podmíněně odložit na zkušební dobu od 3 měsíců do 12 měsíců. K žádosti je třeba přiložit doklad
o úhradě poplatku ve výši a za podmínek stanovených v čl. 58.

 

2)      O podmíněném odložení zbytku trestu rozhoduje orgán, který o trestu rozhodl s konečnou platností (DK nebo odvolací orgán FAČR).

 

 

 

 

Článek 58

Poplatky v disciplinárním řízení

 

1)      Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit poplatek.

 

2)      Pro jednotlivé soutěže je výše poplatku stanovena takto:

-         u I. a II. ligy 2.000 Kč,

-         u České a Moravskoslezské fotbalové ligy 1000 Kč,

-         u juniorské ligy 700 Kč,

-         u České a Moravskoslezské divize 500 Kč,

-         u I. ligy dorostu 300Kč,

-         u dorosteneckých a žákovských soutěží řízených ŘKČ a ŘKM 150 Kč,

-         u krajských přeborů mužů 150 Kč,

-         u všech ostatních soutěží mužů 100 Kč,

-         u všech ostatních soutěží mládeže 50 Kč

-         v soutěžích žen - I. liga žen 300 Kč, II. liga žen 200 Kč, divize žen 200 Kč, kategorie dorostenek 150 Kč, kategorie žákyň 50 Kč.

 

3)      Doklad o úhradě poplatku musí být DK předložen před zahájením jejího jednání. Nebude-li doklad předložen, bude případ projednán s vyvozením důsledků podle čl. 47 odst. 4.

 

4)      Ustanovení odst. 1 až 3 se vztahují i na projednávání napomínání hráčů.

 

5)      V ostatních disciplinárních řízeních rozhodne o termínu úhrady poplatků, případně
i o stanovení jejich výše příslušná DK.

 

6)      V případě, že DK rozhodne, že nedošlo k disciplinárnímu provinění, vrací se poplatek za projednání zpět.

 

 

 

 

 

 

oddíl 4

Vynucení úhrady peněžních plnění

 

Článek 59

Společná ustanovení o vynucení úhrady peněžních plnění

 

1.      Zastavení závodní činnosti či zákaz výkonu funkce se použije i jako opatření k vynucení úhrady peněžitých pokut a jiných peněžních plnění stanovených řády a předpisy FAČR či rozhodnutími řídicích orgánů FAČR anebo v případech neplnění dle rozhodnutí
v rozhodčím řízení či konečných rozhodnutí orgánů FIFA UEFA či CAS. DK po předchozím písemném upozornění, v němž povinnému stanoví dodatečný termín pro úhradu dluhu a upozorní ho na důsledky neuhrazení dluhu. Pokud dluh nebude v tomto termínu uhrazen, zastaví závodní činnost či zakáže výkon funkce na dobu 4 měsíců. DK uvolní závodní činnost či odvolá zákaz výkonu funkce poté, kdy hráč nebo funkcionář prokáže, že svou povinnost splnil.

 

2.      Odebrání soutěžních bodů družstvu (čl. 9) se použije i jako opatření k vynucení úhrady trestu peněžních pokut a jiných peněžních plnění stanovených řády a předpisy FAČR či rozhodnutími řídicích orgánů FAČR anebo v případech neplnění dle rozhodnutí
v rozhodčím řízení. DK po předchozím písemném upozornění, v němž povinnému klubu stanoví dodatečný termín pro úhradu dluhu a upozorní jej na důsledky neuhrazení dluhu, pokud dluh nebude v tomto termínu uhrazen, odebere 3 soutěžní body družstvu, z jehož provinění nebo z jehož činnosti taková povinnost plnění vznikla. Pokud nelze určit nebo postihnout (např. pro odhlášení nebo nepřihlášení se do soutěže) družstvo, z jehož provinění nebo z jehož činnosti taková povinnost vznikla anebo jde o nesplněnou povinnost klubu, odeberou se soutěžní body A družstvu mužů dospělých. V případě, že klub nemá v soutěžích žádné družstvo dospělých, odeberou se soutěžní body tomu družstvu mládeže, které hraje ze všech družstev mládeže klubu nejvyšší soutěž.

 

3.      Pokud povinnost peněžního plnění vznikla v působnosti řídicího orgánu, jehož DK ji nemá možnost vynutit, požádá tento řídicí orgán o vynucení plnění ten řídicí orgán, jehož DK je kompetentní pro družstvo klubu, kterému je podle odst. 2 možno soutěžní body odebrat. 

 

4.      Pro projednání opatření uvedených v odst. 1 a 2 se použije přiměřeně zásad disciplinárního řízení. Protože tato opatření nejsou tresty, je možno vyslovit zastavení závodní činnosti, zákaz výkonu funkce či odebrání soutěžních bodů v případě nedobytnosti i opakovaně a za použití citelnějšího postihu než je uveden v odst. 1 a 2.

 

 

5.      Proti uložení opatření uvedených v tomto článku DK se nelze odvolat.

 

ČÁST ČTVRTÁ

ODVOLÁNÍ

 

Článek 60

Odvolací orgány

 

1.      Proti rozhodnutí DK může podat odvolání jen ten, kdo byl potrestán. Za jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný než on sám. Je-li potrestáno družstvo nebo klub, může odvolání podat pouze statutární orgán klubu (výbor, představenstvo, apod.).

 

2.      O odvolání rozhodují odvolací orgány podle Stanov FAČR (VV OFS, ORK KFS, Odvolací komise FAČR). V řízení o odvolání postupují podle Odvolacího řádu FAČR.

 

Článek 61

Podání odvolání

 

1.      Odvolání musí být podáno do 7 dnů ode dne doručení (čl. 51, odst. 2) k příslušnému odvolacímu orgánu. Lhůta je dodržena, je-li 7. dne ode dne doručení odvolání podáno doporučeně na poštu, osobně doručeno nebo emailem formou skenu zasláno odvolacímu orgánu.

 

2.      Odvolání se posílá v opise DK, která o potrestání rozhodla.

 

3.      DK zašle neprodleně všechny vyžádané písemné podklady spolu se svým stanoviskem
k odvolání příslušnému odvolacímu orgánu.

 

4.      Odvolání nemá odkladný účinek vyjma trestu peněžité pokuty v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 8.

 

5.   Součástí odvolání je odvolací poplatek, jehož výše se stanoví následovně:

 

      a)  Odvolání proti rozhodnutí DK pro profesionální fotbalové soutěže 10.000 Kč.

      b)  Odvolání proti rozhodnutí DK ŘKČ a DK ŘKM 5.000 Kč.

      c)  Odvolání proti rozhodnutí DK KFS 3.000 Kč.

      d)  Odvolání proti rozhodnutí DK OFS 1.000 Kč.

 

6.      Odvolací poplatek v soutěžích mládeže a žen spadajících do kompetence DK uvedených
v odst. 5 se stanoví v poloviční výši.

 

7.      Odvolání musí být vybaveno následujícími náležitostmi:

a)      označením orgánu, kterému se podává,

b)     názvem a adresou klubu nebo jménem a adresou jednotlivce (případně telefonickým kontaktem), který se odvolává,

c)      označením rozhodnutí disciplinární komise, která rozhodla v I. instanci,

d)     sdělení důvodů odvolání a krátkým popisem sporné události,

e)      označením důkazů (svědků, listin apod.), jichž má být v odvolacím řízení použito,

f)       sdělením jaký výsledek jednání o odvolání se očekává,

g)      razítkem a dvěma podpisy oprávněných funkcionářů klubu nebo podpisem odvolávajícího se jednotlivce,

h)      dokladem o doručení odvolání DK, která rozhodla v I. instanci

i)        dokladem o úhradě poplatku z odvolání

 

8.   Při projednávání odvolání a rozhodování o něm postupuje odvolací orgán podle odvolacího řádu FAČR.

 

 

 

 

 

 

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 62

 

1.      Disciplinární provinění spáchaná před 30.6.2013 se posuzují podle dosavadního Disciplinárního řádu FAČR.

2.      Dosud platný Disciplinární řád FAČR včetně všech doplňků a změn se ruší ke dni 30.6.2013.

3.      Tento DŘ FAČR schválil Výkonný výbor FAČR dne 21.5.2013 s účinností od 1. července 2013.